Contact Us

Contact Information

The Healing Approach

phone: (517) 404-9640

e-mail: healingapproach1@gmail.com

Business Address

The Healing Approach
3251 Swarthout Rd
Pinckney, Michigan 48169